Klicken med vänner i förskola och skola!

Klicken med vänners material kan kopplas till läroplanerna, Lpfö 18 och Lgr 22 och ge stöd för barns rörelseglädje och motoriska utveckling. Materialen kan också kopplas till barnkonventionen punkt 31.

Kroppskontroll, motorik, rörelserikedom, physical literacy – Ja kärt barn har många namn men en sak är säker, barnet motoriska utveckling påverkar hela livet. Kroppskontroll, koncentration, inlärning, minne, självkänsla, självförtroende, kamratskap och tom barnets förmåga att kunna läsa och skriva blir bättre av god motorik och fysisk aktivitet.

Starta tidigt!

Genom att starta tidigt med fysisk aktivitet och medveten motoriska träning kan man fånga alla barn innan de känner att de inte klarar av det andra kanske klarar. När barnet har god kroppskontroll är det lättare att delta i lekar. Det kan göra att barnet visar större intresse för att delta i fysiska övningar och lekar och att intresset för sport, idrott och föreningsliv följer med dem genom livet.

Att ge barnen en god kroppskontroll är den finaste present man kan ge ett barn.

Träna varje dag!

Hjärnforskning visar att barnets motoriska utveckling sätt tidigt och att träna motoriska moment dagligen kan skapa goda strukturer och kopplingar i hjärnan. Därför kan korta dagliga stunder med medveten rörelseträning och motorikträning vara en viktig grund. Genom att använda enkla övningar i förskolan, skolans eller hemmets miljöer där barnet kan träna varje dag istället för att gå till idrottshallen en gång i veckan kan vara en bra grund.

Klickens snabba är ett material för att skapa små rörelserika stunder. Materialet finns både för aktivitet inomhus och utomhus. Pris: 99:-/st

Träna motorik tillsammans med Klicken med vänner med hjälp av sagor och uppdrag. Det finns ett material för finmotorik och för grovmotorik. Pris: 199:-/st   

Pulskul består av Klickens egna rörelseprogram och pulshöjande övningar.  Pris: 99:-/st   

Läroplaner!

Förskolans läroplan Lpfö 18

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

2.2 Omsorg, utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling.

Skolverket ser ett positivt samband mellan rörelse i skolan och lärande. I samband med att läroplanen ska revideras arbetar skolverket fram en ny plan för fysisk aktivitet. Planen är ännu inte klar men flera forskningsrapporter visar samband mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan.

Rörelsealfabetet består av vägg alfabet och ett mindre alfabet med fler bokstäver som kan användas för att bilda ord.  Pris: 199:-/st   

Klickens skyltpaket består av åtta skyltar med ett tillhörande material för att skapa mer rörelse på gården. Skyltarna kan stå ute året om och har en hållbarhet på minst tre år. Pris: 4900:-/st

Beställ ett paket med flera av Klicken med vänners produkter. Ett perfekt paket för förskolan eller de yngre åldrarna i skolan som vill satsa på mer rörelse Pris: 1450:-/st   

Skolans läroplan Lgr 22

Lgr 22

Fysisk aktivitet och en hälsofrämjande livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Undervisningen ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen.

Lgr 22 Förskoleklass 
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

• Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
• Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
• Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
• Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Lgr 22 – Fritidshemmet
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.

• Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
• Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
• Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
• Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
• Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Rekommendationer WHO!

1-2 år Barn bör vara fysiskt aktivt minst 180 minuter under dagen och bör inte sitta stilla eller vara fastspänt mer än 1 timme åt gången. 

3-5 år Barn bör vara fysiskt aktivt minst 180 minuter under dagen. Minst 60 minuter ska vara aktiviteter med måttlig till hög intensitet. Det innebär att det ska kännas i kroppen. Hjärtat slår fortare, andningsfrekvensen ökar och kroppen blir varm. 

5-17 år Barn och ungdomar bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag med måttlig till hög intensitet. 

För att få så stora hälsoeffekter som möjligt av att vara fysiskt aktiv, bör barn och unga: 

  • vara fysiskt aktiva i mer än 60 minuter om dagen.
  • ägna sig åt pulshöjande aktiviteter minst tre gånger i veckan
  • minst tre gånger i veckan ägna sig åt aktiviteter som belastar skelett och muskulatur.
 

Forskning!

Intresserad av föreläsning?

Vi besöker gärna er och föreläser om mer rörelse i förskola och skola. Våra föreläsningar innehåller stor praktisk kunskap baserat på forskning och läroplaner.